NYE PRISER! PR. 01.01.2022 ER DER ÆNDRINGER I VORES PRISER GRUNDET DYRE FRAGTPRISER SAMT BANKGEBYRER!

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IT SUPPORT OG
HARDWARE

1. Generelt:
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er
skriftligt aftalt mellem parterne. En kontrakt afgivet af IT SUPPORT OG HARDWARE sælger er først
bindende for IT SUPPORT OG HARDWARE, når den er godkendt af IT SUPPORT OG
HARDWARE’ hovedkontor.

2. Priser:
Alle priser er vejledende og i danske kroner og inklusive moms. IT SUPPORT OG HARDWARE’
priser fremgår af IT SUPPORT OG HARDWARE’ til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret
skrifteligt tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger, der beregnes af IT
SUPPORT OG HARDWARE som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v.
vedrørende den aftalte leverance. IT SUPPORT OG HARDWARE tager forbehold for prisfejl. Priserne
er gældende når der foreligger en skriftelig ordrebekræftelse. Prisstigninger baseret på monetære
udsving vil blive pålagt kunden på varer der endnu ikke er leveret.
Såfremt producenten af en vare tilbyder særlig prissætning for projekter for specifikke slutbrugere, skal køber
inden 8 dage efter IT SUPPORT OG HARDWARE’ anmodning herom levere til IT SUPPORT OG
HARDWARE kopi af bevis for levering af varerne til slutbrugeren og kopi af fakturaen udstedt til slutbrugeren.
Køber er forpligtet til at iagttage såvel den pågældende producents som IT SUPPORT OG HARDWARE’
retningslinjer vedrørende sådanne projekter. Dette gælder også i perioden for opbevaring af informationer
stammende fra disse projekter i overensstemmelse med kommerciel og fiskal lovgivning og regulering. I det
tilfælde, at køber overtræder IT SUPPORT OG HARDWARE’ eller den pågældende producents retningslinjer,
har IT SUPPORT OG HARDWARE ret til at fakturere køber ethvert uretsmæssig opkrævet eller betalt beløb,
og IT SUPPORT OG HARDWARE og/eller producenten kan udelukke køber fra deltagelse i fremtidige
projekter.

3. Betaling:
Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel
skal betaling ske netto kontant. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske
kontant ved levering. IT SUPPORT OG HARDWARE er berettiget til at beregne renter af den til
enhver tid forfaldne betaling med 12% p.a. indtil det forfaldne er betalt. Såfremt betaling sker efter
forfaldsdag kan der blive pålagt et rykkerbegyr. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne
forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden. Køber er ikke berettiget til at modregne
eventuelle modkrav på IT SUPPORT OG HARDWARE, som ikke er skriftligt anerkendt af IT
SUPPORT OG HARDWARE og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af
modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber
forpligtet til at betale til IT SUPPORT OG HARDWARE, som om levering var sket til aftalt tid. IT
SUPPORT OG HARDWARE kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

4. Ejendomsforbehold:
IT SUPPORT OG HARDWARE forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele
købesummen incl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering:
Levering sker ab lager IT SUPPORT OG HARDWARE adresse. Levering sker for købers regning, med
mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen.
Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår af IT SUPPORT OG HARDWARE’ til
enhver tid gældende prisliste. Varer angivet som special håndtering pålægges kr. 75,-. Leveringstiden er
fastsat af IT SUPPORT OG HARDWARE efter IT SUPPORT OG HARDWARE’ bedste skøn i
overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse. IT
SUPPORT OG HARDWARE kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid
bestræbe sig på rettidig levering. Hvis en vare ikke afhentes inden 7 dage efter fakturadato, forbeholder
IT SUPPORT OG HARDWARE sig ret til at opkræve et håndterings- og forsendelsesgebyr på kr. 500,-
pr. ordre. Transport forsikring opkræves som 4 promille af faktureret varebeløb. Alle ordrer under kr.
2.500,- excl. moms pålægges et minimums-ordregebyr på kr. 75,-

6. Import og export regulativer:
Alle produkter, reservedele, teknisk data, software og dokumentation kan være omfattet af import og
eksport love, regler og anden regulering herunder men ikke begrænset til regulering hidrørende fra
Danmark, den Europæiske Union, de Forenede Amerikanske Stater og det pågældende import land i det
tilfælde, at køber eksporterer varerne. Køber er forpligtet til at overholde enhver import og eksport
lovgivning og regulering og opnå samtlige nødvendige tilladelser og/eller licenser som følge heraf.

7. Bestillingsfejl:
Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer /annullering af ordrer ske ved
forudgående skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage. Bestillingsvarer kan
ikke annulleres og tages ikke retur. IT SUPPORT OG HARDWARE forbeholder sig ret til ved
returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 15% af fakturaværdien, dog
min. kr. 350,-. Varerne krediteres til gældende dagspriser.

8. Produktinformation:
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle
fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for IT SUPPORT OG HARDWARE.

9. Produktændringer:
IT SUPPORT OG HARDWARE forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf
såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

10. Immaterielle rettigheder:
Alle varemærker på produkterne er og forbliver de respektive rettighedshaveres ejendom. Brug af disse
varemærker kræver forudgående tilladelse fra de respektive rettighedshavere. Al brug og levering af
software er reguleret af den til varen medfølgende licensaftale. Software der er inkluderet i
leveringen/varen overdrages til kommercielle købere med henblik på ét videresalg og til forbrugere
udelukkende med henblik på brug, hvilket betyder at forbrugere hverken må kopiere eller overdrage
softwaren til andre[s brug]*. Ret til gentagen brug af softwaren kræver særlig skriftlig aftale med den
pågældende licensgiver.
IT SUPPORT OG HARDWARE frasiger sig ethvert ansvar for købers krænkelse af immaterielle rettigheder i
det tilfælde, at varer eksporteres ud af det land, hvori IT SUPPORT OG HARDWARE har leveret varen, idet
IT SUPPORT OG HARDWARE ikke kan garantere køber, at rettigheder til anvendelse af varen i det
pågældende land er omfattet af licensaftalen. *afhængig af de pågældende licensaftaler.

11. Mangler og reklamation:
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig
forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks, og senest 48 timer fra
modtagelsestids-punktet, give IT SUPPORT OG HARDWARE skriftlig meddelelse herom samt anføre,
hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer
som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. IT SUPPORT OG HARDWARE kan frit
vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.
Forandringer eller indgreb i det købte uden IT SUPPORT OG HARDWARE’ skriftlige samtykke fritager IT
SUPPORT OG HARDWARE for enhver forpligtelse. Såfremt IT SUPPORT OG HARDWARE anmoder
derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt
mangelfulde vare til IT SUPPORT OG HARDWARE i original emballage. IT SUPPORT OG HARDWARE
forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del. Såfremt IT SUPPORT OG
HARDWARE har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de
solgte produkter. IT SUPPORT OG HARDWARE forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være
defekte. Hvis IT SUPPORT OG HARDWARE finder varen OK efter test, må det påregnes, at varen sendes
retur med en regning for udført arbejde. Først efter test vil IT SUPPORT OG HARDWARE foretage en evt.
ombytning/kreditering.
Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende vare og antal, som er modtaget retur.

12. Ansvarsbegrænsning:
Et erstatningskrav overfor IT SUPPORT OG HARDWARE kan ikke overstige faktura beløbet for den
solgte genstand. IT SUPPORT OG HARDWARE’ erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og IT
SUPPORT OG HARDWARE hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. IT
SUPPORT OG HARDWARE er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller
ombytning eller forsøg herpå. IT SUPPORT OG HARDWARE er ansvarsfri såfremt følgende forhold
forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld.
Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering
eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler,
almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra
underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt,
der væsentligt har vanskeliggjort IT SUPPORT OG HARDWARE’ opfyldelse af aftalen.
Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun
ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
Produkterne er designet til almindelig kommerciel brug. Brug af produkterne i kritiske systemer herunder
sikkerheds-, nukleare-, militære faciliteter/installationer, forsyningsvirkssomhed, livsbevarende installationer
eller til fremstilling af våben er ikke tilladt medmindre der opnås skriftlig tilladelse fra den pågældende
producent.

13. Produktansvar:
I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende
begrænsninger: IT SUPPORT OG HARDWARE er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af IT
SUPPORT OG HARDWARE leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes hans fejl
eller forsømmelse.

14. Transport af rettigheder og pligter:
IT SUPPORT OG HARDWARE er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold
til aftalen til trediemand.

15. Tvister:
Enhver tvist mellem IT SUPPORT OG HARDWARE og køber skal afgøres efter dansk ret med
Københavns Byret/ Østre Landsret som værneting.